၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ရုံးသုံးပရိဘောဂ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot-1(Printer, Desktop Computer, Laptop Computer, Document Scanner) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-1.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-1-20-21OE.xlsx Lot-2( Copier) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-2.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-2-20-21-OE.xlsx Lot-3 Air-Con( 3 HP ,Stand type)နှင့်( Air-Con 2 HP , Split type) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-3.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-3-20-21-ME.xlsx Lot-4(Portable Projector, Wall Screen) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-4.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-4-20-21-ME.xlsx Lot-5(UPS) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-5.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-520-21-NCI.xlsx Lot-6(Standard Digital signal processing Trainer) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-6.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-6-20-21-NCI.xlsx Lot-7(SAS Controller Card, Cisco Catalyst Switch Layer 3, etc.) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-7.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-7-20-21-NCI_.xlsx Lot-8(E-Pro…