၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆လ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot-1 သုံးထပ်စာသင်ဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၁၉၂’ x ၃၈’) နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင်(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2021/11/Lot-1.pdf Lot-2 (၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/သူ အိပ်ဆောင်(၂)ထပ် RC (၂၁၂’ x ၁၃၂’)(၂၆၉၂၄ စ/ပေ)(၁)လုံး၊ ထမင်းစားဆောင်(၁၂၂’ x ၄၈’)(၅၈၅၆ စ/ပေ)နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင်(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Chain Link ခြံစည်းရိုး(၁၁၁၈ပေ)ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2021/11/Lot-2.pdf Lot-3 အုတ်ခြံစည်းရိုး(၂၉၇၀)ပေခန့် ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း၊ (RC COLUM & RC GROUND BEAM) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2021/11/Lot-3.pdf

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ရုံးသုံးပရိဘောဂ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot-1(Printer, Desktop Computer, Laptop Computer, Document Scanner) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-1.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-1-20-21OE.xlsx Lot-2( Copier) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-2.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-2-20-21-OE.xlsx Lot-3 Air-Con( 3 HP ,Stand type)နှင့်( Air-Con 2 HP , Split type) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-3.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-3-20-21-ME.xlsx Lot-4(Portable Projector, Wall Screen) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-4.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-4-20-21-ME.xlsx Lot-5(UPS) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-5.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-520-21-NCI.xlsx Lot-6(Standard Digital signal processing Trainer) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-6.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-6-20-21-NCI.xlsx Lot-7(SAS Controller Card, Cisco Catalyst Switch Layer 3, etc.) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-7.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-7-20-21-NCI_.xlsx Lot-8(E-Pro…