၁။ (၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်(၂)ထပ်(၂၁၁ ‘ x ၁၄၃’-၆”)၊သံကူကွန်ကရစ်(၂)ထပ် စားဖိုဆောင်နှင့် ထမင်းစားဆောင်(၇၄’ x ၂၉’- ၃”) သံကူကွန်ကရစ်၊ အဆောင်ဝင်လမ်း(၂၀၀’ x ၁၂’ x ၈”)၊ ပြင်ပရေ(၄ လက်မအဝီစိတွင်း၊ ဂါလံ ၁၂၀၀၀ ဆံ့မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ 5.5 HP Summersible pump နှင့် အဆောက်အဦ၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်အဆောက်အဦ (၁) လုံး

၂။ (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် ဆရာ/ဆရာမဆောင် (၁၀၀’ x ၃၀’)၊ ပြင်ပရေ(၄ လက်မအဝီစိတွင်း၊ ဂါလံ ၁၂၀၀၀ဆံ့ မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ 5.5 HP Summersible pump နှင့် အဆောက်အဦ၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်းအပါအဝင် အဆောက်အဦ (၁) လုံး

၃။ (၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/သူအဆောင် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း

၄။ (၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/သူအဆောင် သံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း

၅။ အဝိုင်းပုံ Cycle Stand ပြုလုပ်ခြင်း

၆။ ကွန်ကရစ်လမ်းဘေးတစ်ဖက်ဆစ်ချက်လမ်းပုခုံးအား မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း

၇။ (၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်ဆောင်အဝင်ပေါက်တံခါးသံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း

၈။ ပေ(၅၀)အရှည်ရှိသော Cycle Stand ပြုလုပ်ခြင်း

၉။ ဝန်ထမ်းများနားနေ၊ အပန်းဖြေရန် နေရာပြုလုပ်ခြင်း